LATENTNA STRUKTURA SKALE OTPORNOSTI ZA ODRASLE (RSA)

Authors

  • Đorđe M. Petronić
  • Gorjana D. Vujović

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022237P

Abstract

Problem istraživanja je ispitivanje latentne strukture Skale otpornosti za odrasle (RSA). Skala je nastala u okvirima shvatanja konstrukta otpornosti kroz determinante koje do- vode do pozitivnog i uspješnog ishoda prilikom suočavanja sa stresorima. Cilj je bio ispitati da li je šestofaktorski model, koji je potvrđen u drugim validacionim studijama, validan i na uzor- ku iz Bosne i Hercegovine. Istraživanje je realizovano na pri- godnom uzorku od 224 učenika završnih razreda srednjih škola sa područja Republike Srpske. Instrument koji je korišten jeste Skala otpornosti za odrasle (Resilience Scale for Adults-Hjemdal, Friborg, Martinussen & Rosenvinge, 2001). Konfirmativna faktorska analiza pokazala je da se vrijednosti RMSEA nalaze u okviru preporučenih kriterijuma (>,8), kao i odnos hi-kvadrata i stepeni slobode (χ2/df<3). Dobijeni rezultati su pokazali da je i na prigodnom uzorku iz Bosne i Hercegovine moguće govoriti o šestodimenzionalnom laten- tnom modelu RSA skale, što je u skladu sa rezultatima prethodnih validacionih studija.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Психологија