МЕТОДОЛОШКА ОСПОСОБЉЕНОСТ НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЈЕНУ СОЦИОМЕТРИЈСКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Authors

  • Соња С. Каурин

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2022273K

Abstract

Аутор у теоријском дијелу рада дефинише компоненте методолошке оспособљености наставника, а то су општа методолошка оспособљеност, методолошке компе- тенције и методолошка култура. Такође, укратко су пред- стављена социометријска истраживања и значај њихове при- мјене у наставном раду. Циљ истраживања је испитивање процјене методолошке оспособљености наставника за при- мјену социометријских истраживања. Истраживање је реализовано на узорку од 111 наставника. У раду су презентовани резултати процјене методолошке оспособљености наставника и њене повезаности са ре- зултатима постигнутим на тесту знања из социометрије, као и повезаност процјене методолошке оспособљености настав- ника и резултата постигнутих на тесту знања из социоме- трије са мишљењем наставника о значају социометрије за побољшање интерперсоналних односа у одјељењу. Налази указују да наставници који су позитивно процјењивали своју методолошку оспособљеност, постижу и боље резултате на тесту знања из социометрије. Осим наведеног, резултати истраживања показују да се није посветило довољно пажње социометријским истраживањима, па имамо ситуације да их наставници скоро и не примјењују за рјешавање проблема интерперсоналних односа у одјељењу. Постоји велики раскорак између очекивања времена у коме се налазимо, с једне стране, и стварне методолошке оспособљености, са друге стране. Знања из методологије су просјечна, те је потребно направити низ корака ка јачој методолошкој усмјерености.

Downloads

Published

2021-06-17

Issue

Section

Педагогија