КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ДЕМОГРАФСКИХ И ИДЕНТИТЕТСКИХ СВОЈСТАВА РУМУНА И ВЛАХА У СРБИЈИ

Authors

  • Нада М. Радушки Институт за политичке студије Београд

DOI:

https://doi.org/10.7251/RFFP2324217R

Abstract

Права, положај и очување националног идентитета Ру-

муна и Влаха у Србији од суштинског су значаја за билате- ралне односе Србије и Румуније, али и за напредак Србије у процесу придруживања Европској унији. За потпуно оства- рење мањинских права и слобода потребна су адекватна за- конска решења и њихова ефикасна имплементација, што ствара претпоставке за успешан демографски, економски и културни развој националних мањина и ефикасно интегри- сање у друштвену заједницу, али уз очување њихових етнич- ких, верских и културних особености. У том контексту, у овом истраживању компаративном анализом сагледан je де- мографски развој припадника румунске и влашке нацио- налне мањине, а затим и кључне детерминанте националног идентитета (језик, религија, порекло и обичаји) Румуна и Влаха у Србији.

Downloads

Published

2023-06-16

Issue

Section

Чланци