Predikcija životnog smisla na osnovu zadovoljenja i frustracije osnovih psiholoških potreba

Authors

  • Haris Šunje Univerzitet "Džemal Bijedić", Nastavnički fakultet, Mostar, Bosna i Hercegovina
  • Dijana Ivanišević Univerzitet "Džemal Bijedić", Nastavnički fakultet, Mostar, Bosna i Hercegovina

DOI:

https://doi.org/10.7251/SIN2303002S

Abstract

Psihološke potrebe se često navode kroz literaturu, a često se povezuju i sa nekim konstruktima kao što je sreća ili zadovoljstvo životom, ali se rijetko povezuju sa konstruktom životnog smisla. Gledajući kroz prizmu teorije samoodređenja, potrebe za autonomijom, kompetencijom i povezanošću su nužno povezane sa čovjekovom dobrobiti, zadovoljstvom životom i srećom. Sagledavši bitnost zadovoljenja ili frustracije osnovnih psiholoških potreba prema teoriji samoodređenja, problem ovog istraživanja je utvrditi da li su psihološke potrebe u relaciji sa životnim smislom studenata, koji je operacionaliziran preko vrijednosnog okvira i ispunjavanja vrijednosti. U uzorak je uključeno 100 ispitanika, a podaci su prikupljeni putem platforme za online anketiranje. Ispitanici su pored Upitnika sociodemografskih karakteristika, ispunili i upitnik zadovoljenja i frustracija osnovnih psiholoških potreba (Deci & Ryan, 2000), kao i Upitnik odnosa prema životu (Battista & Almond, 1973). Zaključno, posmatrajući rezultate dobivene na ovom uzorku studenata, može se reći da je regresijska analiza pokazala da zadovoljenje potreba za autonomijom, kompetencijom i frustracije potreba za kompetencijom pokazuju statističku značajnost kao prediktori životnog smisla kod studenata.

Downloads

Published

2023-12-07

Issue

Section

Чланци