Planovi reorganizacije privrednih subjekata u stečajnom postupku Praktični aspekti pripreme i realizacije

Authors

  • Dragan Salić
  • Rade Kondić

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502254S

Abstract

Ovaj rad ima za cilj da predstavi reorganizaciju kao sveobuhvatnu meru za sprečavanje bankrotstva u skladu sa
domaćim propisima koji regulišu tu oblast uz uvažavanje međunarodnih iskustava i primera iz ove oblasti. Takođe se, ne
može zanemariti činjenica da je reorganizacija ipak deo stečajnog prava i da se pri obradi ove teme mora uzeti u obzir i
osnovne odredbe Zakona o stečajnom postupku, faktori koji utiču na reorganizaciju preduzeća, neophodni preduslovi za
njegovu efi kasnu primenu kao i posledice na opšte ekonomske prilike u zemlji.
U cilju što sveobuhvatnijeg odgovora na samu temu, u radu su prikazane osnovne karakteristike plana, propisana metodologija izrade, sadržaj, izvori podataka, postupak razmatranja, usvajanja i primene.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци