Problematika u rješavanju procijene vrijednosti šumske štete zbog prijevremene sječe stabala i umanjene upotrebne vrijednosti šumskog zemljišta na trasama elektrovodova

Authors

  • Ahmed Dizdarević

DOI:

https://doi.org/10.7251/VJE1502271D

Abstract

U Bosni i Hercegovini a naročito u Federaciji BiH su veoma brojni sudski sporovi po predmetima naknade štete
učinjene u šumama državnog a posebno privatnog vlasništva od strane “Elektroprivrede” odnosno “Elektrodistribucije”
FBiH ili Republike Srpske.
Sudski predmeti, najčešće u parničnom postupku, se odnose na zahtjev tužioca da se od tužene strane izvrši pravična
naknada za učinjenu štetu na šumi i šumskom zemljištu pri: izgradnji, poslije ratnoj rekonstrukciji a posebno održavanju elektrovodova, (trasa), visokog i niskog napona odnosno dalekovoda i elektrovodova lokalne niskonaponske mreže.
Procjena nastale šumske štete se od strane sudskih organa povjerava vještacima šumarske struke imenovanim prema
“Zakonu o vještacima”, “Sl. novine FbiH” br. 49/05 od 08. 08. 2005. godine.
Procjena vrijednosti navedenih šteta je delikatan i odgovoran posao pa mu treba posvetiti veću pažnju. Pri procjenama je
potrebno konzultirati odgovarajuće zakone, podzakonska akta, pravilnike i nadasve šumarsku praksu i nauku. Prikazan je
primjer procjene umanjene upotrebne vrijednosti šumskog zemljišta na trasama elektrovodova.

Published

2016-07-12

Issue

Section

Чланци