АМЕРИЧКА МОЋ ЗАСНОВАНА НА КРИЗИ ЛЕГИТИМИТЕТА-БУЂЕЊЕ ЕВРОПЕ

Authors

  • Слободан Симовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZR0120046S

Keywords:

легитимитет, сукоб легитимитета, САД, Европа, нови светски поредак

Abstract

По завршетку Хладног рата, Френсис Фуку)ама1 2 je предпоставио, за)едно са свима нама, да he, на краjу исторще, светске либералне демократще живети у рeлативноj хармонщи. Политички сукоби, оружани конфликти и економске конфротацще he nостоjати измену Запада и „осталих“, а не унутар самог Запада. Светске демократще, ширehи узаjамни либерализам, демократске принципе, нehe имати места на ком he сукоблавати своje легитимитете. Овакво размишламе je било разумно, али, одмах се то показало, и нереално и нико више не сагледава овако размишламе као нешто што je могло да буде, али нще. Зато je, оваj разумны покушаj, одавно бачен под сумму. Управо због тога je питаме легимитета, више десетина година, спорно измену Американаца и Европлана. Нще у питаму легитимитет михових политичких институцща, вeh миховеразличите визще „новог светског поретка“. Након економске кризе из 2008. Године, а посебно пандемще изазване Корона вирусом, легитимитет америчке моhи и америчког глобалног воhства je суммива вehини европских гра^ана, али и самим гра^анима Америке. Америка у континуитету трпи кризу интернационалног легимитета.

Downloads

Published

2021-09-14

Issue

Section

Articles