NEVERBALNA KOMUNIKACIJA KAO MODEL SOCIJALNE INTERAKCIJE

Authors

  • Mihajlo Manić Univerzitet UNION - Nikola Tesla, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZR0421011M

Keywords:

neverbalna komunikacija, kodovi, govor tela

Abstract

Jezik, nesumnjivo, predstavlja najvažnije sredstvo čovekovog sporazumevanja, ali ono se može
odvijati i posredstvom neverbalne komunikacije. Primeri su mnogobrojni: izraz lica, kontakt
očiju ili gestikulacija, držanje tela, pokreti ruku..., pri čemu postoje neverbalni aspekti verbalne
komunikacije (kolebanje, kašalj, jačina, tempo, intonacija, boja glasa, naglasak – paralingvistički
elementi). Bez obzira na činjenicu da određeno društvo ima sopstveni jezik, nije moguće
zaključiti da se čovekova komunikativna praksa, isključivo zasniva na verbalnoj komunikaciji.
Jezik tela se, kao i verbalni jezik, uči u određenom društvu i razlikuje se od društva do društva.
Interpretacija neverbalnom komunikacijom se temelji na ličnom iskustvu. Neverbalnom
komunikacijom se prenosi informacija o onome ko govori i o komunikativnoj situaciji u kojoj
se on nalazi, o njegovim stavovima i mišljenjima. Pomoću nje se uspostavljaju međuljudski odnosi,
odnosi koje komunikator želi sa drugim, koristeći neverbalne kanale komuniciranja (gestovi,
ton i boja glasa, grimase, izraz lica, facijalna ekspresija) posredstvom kojih komunikator
prenosi svoje namere. Često neverbalna komunikacija više govori o odnosu, nego li o samom
govorniku, odnosno, primaocu.

Downloads

Published

2021-11-16

Issue

Section

Articles