МОРАЛНИ ИЗАЗОВИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И САВРЕМЕНЕ ЕТИЧКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ КРИТИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ

Authors

  • Драгор Заревски Факултет Социјалне антропологије, Унивезитет Евро-Балкан, Скопје, Република Северна Македонија

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219040Z

Keywords:

глобализација, етика, Критичка педагогија, образовање, постиндустриско друштво

Abstract

Савремено човечанство се налази пред великим изазовима коренитих друштвено-
економско-политичких промена које воде успостављању постиндустриског друштва.
Рапидни развитак науке и технологије током XX и почетком XXI века, а пре свега
подем информационо комуникационих технологија, нужно води ка ревидирању
базичних привредних парадигми на глобалном нивоу и јачању процеса глобализације.
Глобализација представља један од најзначајнијих друштвено-економских процеса
савремене цивилизације који успоставља уску економску, политичку, културну и
еколошку сарадњу и међузависност народа и нација на глобалном нивоу. Извесно је да
ће у предстојећем периоду следити редефинисање доминантних културних матрица
и преиспитивање принципа на којима се темељи идеја хуманости што води ка
отварању питања метемпиричког циља, односно есенције, човекове егзистенције.
Једна од најзначајнијих филозофских и етичких теорија која истражује основна
питања морала у контексту савремених глобалних друштвених изазова је Критичка
педагогија као етичко-образовна теорија. Ово учење заступа концепцију поступног
редефинисања друштвених вредности континуираним реафирмисањем друштвене
улоге образовања. Теорија Критичке педагогије промовише хуманистичке, демократске,
еманципацијске, антимилитаристичке и антихегемонистичке постулате као основу
моралне изградње модерног човека и савременог друштва.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles