PROFITABILNOST BANAKA KAO USLOV DUGOROČNE STABILNOSTI BANKARSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

Authors

  • Vitomir Slijepčević Visoka medicinska škola zdravstva Doboj
  • Kenan Galijašević Visoka medicinska škola zdravstva Doboj

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219145S

Keywords:

banke, profitabilnost, dividenda, rezerve, akcije

Abstract

Stabilnost finansijskog sistema bilo koje zemlje u svijetu je preduslov stabilnosti privrednog sistema
te zemlje. Shodno tome i stabilnost domaćeg finansijskog sistema je preduslov ostvarenja
privredne i svake druge stabilnosti Republike Srpske. Osnovu finansijskog sistema Republike
Srpske čini bankarski sektor koji se sastoji od osam banaka. Cilj ovog rada je istražiti kako profitabilnost
banaka utiče na dugoročnu stabilnost bankarskog sistema Republike Srpske, a svrha je
dobiti odgovor na pitanje: „Kolika je profitabilnost banaka u Republici Srpskoj i kako se koristi
ostvarena dobit?“ U radu su korišćene osnovne statističke metode istraživanja, grafičkog predstavljanja,
komparacije i apstrahovanja dobijenih rezultata. Provedeno istraživanje pokazalo
je da banke u Republici Srpskoj posluju sa promjenljivom profitabilnošću, a da se najveći dio
dobiti koristi za isplatu dividendi, zadržava se kao neraspoređena dobit, raspoređuje u zakonske
rezerve i vrši se emisija novih akcija postojećim vlasnicima.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles