EKONOMSKA OPRAVDANOST ANALIZE CRP-a U ODNOSU NA ANALIZU LEUKOCITA KOD AKUTNIH UPALNIH PROCESA GORNJEG RESPIRATORNOG SISTEMA

Authors

  • Kenan Galijašević Visoka medicinska škola zdravstva Doboj, Vojvode Sinđelića, 45, Doboj
  • Vitomir Slijepčević Visoka medicinska škola zdravstva Doboj, Vojvode Sinđelića, 45, Doboj
  • Sanja Tešanović Univerzitet u Banja Luci; JZU Dom zdravlja Banja Luka
  • Sreten Tešanović Visoka škola za primjenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka
  • Mirza Jahić JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

DOI:

https://doi.org/10.7251/BLCZB0219277G

Keywords:

CRP, leukociti, opravdanost

Abstract

Akutne respiratorne infekcije (ARI), odnosno akutne upalne bolesti respiratornog sistema najčešće
su infekcije savremenog čovjeka, jer čine dvije trećine svih infekcija. Time su respiratorne
infekcije i najučestalije bolesti čovjeka uopšte. Odrasli u prosjeku obole 3 do 5 puta na godinu,
djeca obolijevaju češće, u prosjeku 4 do 7 puta, a ona s boravkom u kolektivu, vrtići, škole i slično
još češće – i do 10 puta na godinu. Nakon fizikalnog pregleda, laboratorijska dijagnostika
zauzima jako važno mjesto u konačnoj detekciji oboljenja. Danas je to najčešće CRP (C-reaktivni
protein) i vrijednost leukocita. Povišene vrijednosti oba parametra govore o postojanju
infekcije, dok snižene vrijednosti leukocita govore o virusnoj infekciji, koja isključuje propisivanje
antibiotika, te na taj način spriječava njihovu zloupotrebu i rezistenciju. Cjenovnik zdravstvenih
usluga na dan 1. 4. 2019 godine, pri Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
navodi da analiza Leukocita u krvi košta 3,70 KM, a analiza CRP-a, 7,30 KM. Ciljevi rada:
uporediti vrijednosti CRP-a i leukocita u krvi kod pacijenata sa akutnom upalom gornjeg respiratornog
sistema, te na osnovu toga ispitati opravdanost određivanja istih sa ekonomskog stanovišta.
Metod: studija presjeka, retrospektivnog karaktera, provedana u Dom zdravlja Banja
Luka, u periodu 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019 godine, obuhvatila je metodom slučajnog uzorka 100
ispitanika različitog pola i životnog doba sa dijagnozom akutne respiratnorne infekcije. Svim
ispitanicima nakon fizikalanog pregleda, urađena laboratorijska dijagnostika (CRP i Le) kao
upalni indikatori, nakon čega je postavljena konačna dijagnoza i ordinirana terapija. Rezultati:
Bez statistički značajne razlike u odnosu na pol i dob prema polu (p˃0,05). U istraživanju
je bio dominantan ženski pol (60%). Najdominatnije životno doba pacijenata je između 51
– 60 godina. Najčešće postavljena dijagnoza je upala ždrijela (J02), kod 36% pacijenata. Bez
statistički značajne razlike između normalnih i povišenih vrijednosti CRP-a i Le (p˃0,05). Na
osnovu vrijednosti Leukocita utvrđeno prisustvo 36 bakterijskih i 5 virusnih infekcija, dok je
na osnovu CRP-a utvrđeno prisutvo 49 uplanih procesa. Zaključak: Povišena vrijednost leukocita
daje podatak da se radi o bakterijskoj infekciji na osnovu koje ljekar ordinira određeni
antibiotik da li širokog spektra, ili radi antibiogram, pa ciljano propisuje antibiotik. Snižena
vrijednost leukocita govori o virusnoj infekciji. Povišena vrijednost CRP-a ukazuje na blagu upalu, virusnu infekciju, a može se naći i kod trudnica, te kardiovaskularnih bolesnika. CRP
je dobar opšti marker, te povišene vrijednosti ukazuju na upalni proces, ali ne i odakle upala
potiče. Na osnovu dobijenih rezultata možemo slobodno zaključiti da je vrijednost leukocita
sasvim dovoljan pokazatelj jednostavnog uplanog procesa, na osnovu kojeg se ordinira terapija,
te je mnogo ekonomičniji u odnosu na CRP.

Downloads

Published

2021-10-28

Issue

Section

Articles