PRISTUP SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA IZVORIMA FINANSIRANJA: PERSPEKTIVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Meldina Kokorović Jukan
  • Emira Kozarević
  • Senija Nuhanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFB1913061J

Abstract

Ovaj rad istražuje problem malih i srednjih preduzeća (MSP) vezane za pristup izvorima finansiranja u
Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Fokus istraživanja je na analiziranju potreba MSP za eksternim
finansiranjem, karakteristikama nedavno dobijenih eksternih izvora finansiranja te preprekama za
dobijanje finansijskih izvora, kao i da se pomogne u razumijevanju budućih potreba MSP i finansijske
klime. Kako bi se procijenila adekvatnost pristupa finansiranju MSP u FBiH, istraživanje je provedeno
korištenjem SAFE metodologije Evropske centralne banke, i to na uzorku MSP u FBiH. Podaci su
prikupljeni u 2016. godini, a uzorak je činilo 80 MSP. Adaptirani upitnik za ovo istraživanje kreiran je
na način da analizira percepcije MSP u FBiH u pogledu dostupnosti i adekvatnosti finansijskih
proizvoda/usluga, koje nude banke i druge finansijske institucije. Očekuje se da će istraživanje pružiti
informacije o identifikaciji problema iz perspektive MSP prilikom traženja eksternih finansijskih izvora
i može se koristiti kao smjernica za poboljšanje postojećeg institucionalnog okvira u FBiH radi boljeg
pristupa finansijama za MSP.

Published

2019-07-29