Povezanost finansijskog i statističkog sistema izvještavanja u javnom sektoru

Authors

  • Bobana Čegar

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1602014C

Abstract

Računovodstvo javnog sektora ili računovodstvo države, kako se još naziva, pored sastavljanja uobičajenog seta finansijskih izvještaja,
podrazumijeva i sastavljanje budžetskih izvještaja, ali i izvještaja koji predstavljaju statističke izvještaje o aktivnostima vlade i njenih
institucija. Prolaskom kroz krizne periode, sa kojima se u istoriji svog postojanja susrela većina država, sve veća pažnja posvećuje se
analiziranju efikasnosti i efektivnosti javnog sektora. U traženju odgovora na pitanje da li je upravljanje javnim sektorom efikasno i da li
može biti još efikasnije, u velikoj mjeri možemo se osloniti na navedene izvještaje.
Predmet ovog rada je analiza odnosa između finansijskog i statističkog sistema izvještavanja, odnosno potrebe za usklađenošću između
ova dva sistema. Polazi se od hipoteze da se usklađivanjem sistema finansijskog izvještavanja i statističkih sistema izvještavanja stvara
bolja informaciona osnova za donošenje odluka o upravljanju javnim finansijama.
U cilju dokazivanja postavljene hipoteze biće korišćene kvalitativne metode. Koristiće se primarni podaci dobijeni primjenom anketnog
upitnika popunjenog od strane računovođa u javnom sektoru, kao i pojednostavljen primjer poslovanja izvještajnog entiteta u javnom sektoru.
Analiza se radi na području Republike Srpske, a dobijeni rezultati nedvosmisleno pokazuju da se postavljena hipoteza treba prihvatiti.

Published

2017-10-09

Issue

Section

Чланци