Američki model Zeta skor ocene boniteta preduzeća

Authors

  • Jovan Rodić

DOI:

https://doi.org/10.7251/FIN1604007R

Abstract

Prikazan je model Zeta skor ocene boniteta preduzeća čijim se HOV trguje na berzi, proizvodnog preduzeća čijim se HOV ne trguje na
berzi i neproizvodnog preduzeća.
Model je testiran na sedam preduzeća (četiri proizvodna i tri neproizvodna). Na osnovu testa utvrđeno je da se dobija realniji Zeta skor
kada se X1 kvantifikuje obrtni kapital/ zalihe nego kada se kvantifikuje obrtni kapital/ poslovna imovina. Razlog tome je što su zalihe
uvek niže od poslovne imovine. Kvantifikacija X1 obrtni kapital/ zalihe indirektno uvažava finansijsku stabilnost, koja je bitna i za bonitet
(platežnu sposobnost) preduzeća i za dugoročni opstanak preduzeća, zbog čega potpisani kvantifikuje X1 obrtni kapital/ zalihe.

Published

2017-10-09

Issue

Section

Чланци