UTICAJ TOPLOTNOG DEJSTVA I KARAKTERISTIKA SITA NA KVALITET OTISAKA DOBIJENIH CRNOM BOJOM NA TEKSTILNIM MATERIJALIMA

Authors

  • Mladen Stancic Tehnološki fakultet Banja Luka
  • Nemanja Kašiković
  • Branka Ružičić
  • Dragoljub Novaković
  • Dragana Grujić
  • Rastko Milošević

DOI:

https://doi.org/10.7251/GHTE1511049S

Abstract

Tekstilni materijali tokom upotrebe bivaju izloženi različitim spoljašnjim uticajima. Jedan od češćih uticaja kojem su ovi materijali izloženi je toplotno dejstvo. Toplota na tekstilnom materijalu izaziva promjenu strukturnih karakteristika vlakana, čime dolazi i do promjene reprodukovanih otisaka. Cilj ovog rada je da ispita uticaj toplotnog dejstva na kvalitet sito štampanih tekstilnih materijala. Istraživanje je obuhvatilo i analizu zavisnosti kvaliteta štampe od karakteristika štampane podloge, te karakteristika korištene štamparske forme. Eksperimentalni rezultati analiziranih otisaka prije i nakon toplotnog dejstva, dobijeni spektrofotometrijskom analizom reprodukovanih boja kao i digitalnom obradom slike, ukazuju da toplotno dejstvo utiče na kvalitet reprodukovanih otisaka. Rezultati istraživanja su potvrdili i zavisnost kvaliteta reprodukcije od karakteristika materijala na kojem se vrši proces štampe, kao i od karakteristika štamparske forme pomoću koje se vrši proces štampe.

References

Ključne riječi: sito štampa tekstila, toplotno dejstvo, kvalitet štampe, reprodukcija boja, okruglost tački.

Published

2018-07-19