ANALIZA UTICAJA SASTAVA SIROVINE NA ENERGETSKU VRIJEDNOST DRVNOG PELETA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Tatjana Botić Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka, RS, BiH
  • Dijana Drljača
  • Aleksandra Šinik

DOI:

https://doi.org/10.7251/GHTE1612017B

Abstract

Šume i šumska zemljišta se prostiru na preko 50% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Srazmjerno šumskom fondu
razvijena je drvna industrija, posebno primarna prerada drveta, zbog ĉega BiH raspolaţe velikim koliĉinama, još uvijek
nedovoljno iskorišćene, otpadne drvne biomase. U skladu sa postavljenim ciljem pribliţavanja zahtjevima EU
podsticanja proizvodnje i korišćenja obnovljivih izvora energije, BiH moţe ostvariti velike poslovne aktivnosti vezane za
preradu drvne biomase u drvni pelet. Cilj istraţivanja u ovom radu je bio ispitati uticaj hemijskog sastava i oblika
sirovine najzastupljenijih vrsta drveća na prostoru BiH na kvalitet peleta od drvne biomase kao goriva.

References

Kljuĉne rijeĉi: šuma, kvalitet peleta, biomasa, pelet, obnovljiva energija

Published

2018-07-19