Sinteza i karakterizacija poli(urea-siloksana) i poli(uretan-urea-siloksana) na bazi izoforon diizocijanata

Authors

  • Milica Balaban Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Republika Srpska, BiH
  • Silvester Bolka
  • Vesna Antić

DOI:

https://doi.org/10.7251/GHTE1814009B

Abstract

U okviru ovog rada sintetisani su poliurea (PUS) i poli(uretan-urea) (PUUS)
kopolimeri polazeći od aminopropil-terminiranih poli(dimetilsiloksanskih) mekih
segmenata različite mase (PDMS, Mn=1000 g/mol i 3200 g/mol) i izoforon diizocijanata
(IPDI), dok je kao produživač lanca korišćen 1,4-budandiol (BD). Kopolimeri su
sintetisani reakcijom jedno- ili dvostepene poliadicije u rastvoru u prisustvu kalajoktoata
kao katalizatora. Molski odnos reaktanata za sintezu PUS kopolimera
iznosio je 1:1,1 (PDMS:IPDI), a za sintezu PUUS koplimera 1:2,1:1 (PDMS:IPDI:BD),
dok su kao reakcioni rastvarač korišćene različite smješe tetrahidrofurana (THF) i
N-metilpirolidona (NMP). Struktura i sastav sintetisanih kopolimera potvrđene su 1H
NMR i FTIR spektroskopijom. Reološka svojstva sintetisanih PUS i PUUS kopolimera
ispitana su dinamičko-mehaničkom analizom (DMA) i pokazala su izrazitu zavisnost od
prirode i sadržaja tvrdih segmenata, kao i od dužine fleksibilnih siloksanskih segmenata
u ispitivanim uzorcima.

References

Ključne riječi:
aminopropil terminirani
poli(dimetilsiloksani),
poliurea,
poli(uretan-urea),
reološka svojstva.

Published

2019-03-21