UTICAJ KISELINOM AKTIVIRANOG BENTONITA NA OKSIDACIONU STABILNOST HIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA

Authors

  • Zoran Petrović Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, RS, BiH
  • Pero Dugić Rafinerija ulja Modriča, RS, BiH
  • Vojislav Aleksić Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, RS, BiH
  • Tatjana Botić Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, RS, BiH
  • Branka Kojić Rafinerija ulja Modriča, RS, BiH
  • Rada Petrović Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, RS, BiH

DOI:

https://doi.org/10.7251/GHTE1207033P

Abstract

Hidrokrekovana bazna ulja se, u odnosu na klasična mineralna ulja, odlikuju smanjenom isparljivošću, nižim sadržajem ukupnih i policikličnih aromatskih ugljovodonika, kao i nižim sadržajem azotnih i sumpornih jedinjenja. Kao završna faza u proizvodnji hidrokrekovanih baznih ulja primjenjuju se hidrofinišing ili obrada adsorbentima. U procesu hidrofinišinga dolazi do hemijske transformacije nepoželjnih jedinjenja u poželjna, dok se u procesu obrade adsorbentima bazna ulja fizičko-hemijski vezuju na površinu adsorbenta pri čemu dolazi do neznatne promjene hemijskog sastava, koja dovodi do promjena nekih fizičko–hemijskih karakteristika. Rafinacijom adsorbentima dolazi do smanjenja sadržaja heteroelemenata i drugih polarnih jedinjenja, a efekat tih promjena je u funkciji od tipa i količine korištenog adsorbenta za rafinaciju. Osim toga, obrada hidrokrekovanih baznih ulja adsorbentima doprinosi zaštiti životne sredine, jer se smanjuje sadržaj nepoželjnih aromatskih jedinjenja, od kojih su neka toksična ili čak kancerogena. U industrijskoj praksi za obradu hidrokrekovanih baznih ulja koriste se različite vrste komercijalnih adsorbenata dobijenih aktivacijom montmorilonitnih glina na bazi alumosilikata. Efikasnost adsorbenata zavisi od veličine čestica, zapremine pora, kao i specifične površine koja se može povećati različitim postupcima aktivacije. U ovom radu ispitivana je oksidaciona stabilnost uzoraka hidrokrekovanih baznih ulja rafinisanih domaćim adsorbentom bentonitnog tipa i komercijalnom glinom. Prirodni bentonit je aktiviran sumpornom kiselinom u laboratorijskim uslovima. Ispitivanja su pokazala da je oksidaciona stabilnost ispitivanih hidrokrekovanih baznih ulja rafinisanih aktiviranim bentonitom slična ili jednaka oksidacionoj stabilnosti istih rafinisanih komercijalnom glinom.

References

Ključne riječi: hidrokrekovana bazna ulja, oksidaciona stabilnost, aktivirani bentonit, inhibitori oksidacije

Published

2013-05-07