EFEKTI DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA NA EKONOMSKI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Ilija Šušić
  • Milan Šušić

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602001S

Abstract

Sa makrostanovišta, investicije su determinanta privrednog razvoja u cjelini, ali i razvoja privrednih subjekata sa mikrostanovišta. Investicije ĉine nezaobilazan element svake ekonomske politike, jer se njihovom realizacijom ostvaruju pretpostavke, ne samo ekonomskog razvoja, već i stabilnosti privrednih i društvenih tokova. Strane direktne investicije predstavljaju veoma znaĉajan oblik u finansiranju globalne ekonomije i najzastupljenije su u finansiranju nacionalnih privredâ zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji. Motivi investitora za transfere kapitala u druge zemlje su brojni, pa strane direktne investicije u svijetu kontinuirano rastu. Ekonomija Evropske unije je vodeća svjetska privreda sa najvišim stepenom otvorenosti, kako za uvoz, tako i za izvoz kapitala.
U radu je posebna paţnja posvećena i uticaju stranih direktnih ulaganja na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Naglasak je stavljen na aktivnosti koje je neophodno sprovoditi kako bi bila realizovana veća ulaganja. Uz korišćenje statistiĉko-kvantitativne analize, u radu je pokazano da je priliv inostranog kapitala osnovna pretpostavka generisanja i akcelerisanja ekonomskog razvoja i da priliv inokapitala ima pozitivan uticaj na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Praćenje i analiza razliĉitih instrumenata priliva inostranog kapitala, sa naglaskom na ulaganja u poslovne i slobodne zone i zajedniĉko ulaganje sa inoinvestitorima, nam nedvosmisleno ukazuje na ĉinjenicu da oni imaju razliĉit, ali dokazano pozitivan uticaj na makroekonomske veliĉine u Bosni i Hercegovini.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци