MARKETINŠKA KONCEPCIJA SA OSVRTOM I ULOGOM MARKETINGA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

##article.authors##

  • Dušan Kovačević

##article.abstract##

Duh induvidualnog preduzetništva jedan je od najznaĉajnijih trendova u razvoju svjetske ekonomije. Brojni preduzetnici realizuju svoje snove stvarajući i upravljajući vlastitim poslovanjem uz advekatnu primjenu marketinške koncepcije. Ova nova poslovanja uvela su mnogobrojne nove proizvode i usluge, stvorila nove tehnologije, kreirala nova radna mjesta, otvorila mnoga inostrana trţišta i omogućila svojim osnivaĉima i vlasnicima priliku da rade ono u ĉemu su najbolji i u ĉemu imaju najviše zadovoljstva. Mala i srednja preduzeća predstavljaju znaĉajnu podršku svakom privrednom poslovanju. U tranzicijskim zemljama imaju još znaĉajniju ulogu jer se zbog problema prelaska iz marketinški neorijentisanih preduzeća u marketinški orijentisana preduzeća brţe prilagoĊavaju trţišnim uslovima poslovanja. Mala i srednja preduzeća glavni su pokretaĉi zapošljavanja, prilagodljivosti i konkurentnosti inovacija, socijalne i lokalne integracije u Evropi. U ovom radu prikazana je uloga marketing koncepcije, što je na današnjem stepenu razvoja privrede pokazano da poslovanje malih i srednjih preduzeća mora pratiti trţišne uslove poslovanja uz primjenu principa marketinga.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци