ĈOVEK KAO UZROK ŠTETA I FAKTOR ZAŠTITE U INFORMACIONIM SISTEMIMA

Authors

  • Boško Rodić

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602006R

Abstract

Tekst koji sledi jeste preraĊena (doraĊena) glava 5.1. knjige B. Rodić, G. ĐorĊević, Da li ste sigurni da ste bezbedni, „Produktivnost― AD, Beograd, 2004.
U praksi, razume se i literaturi, više puta je potvrĊeno da je ĉovek kljuĉni faktor informacione bezbednosti (IB), bilo sa strane nanošenja štete, bilo sa strane odrţavanja neophodnog nivoa te iste IB. Naime, u okviru sistematizacije faktora IB, ĉovek kao subjekat (a i objekat IB) zauzima posebno (kljuĉno) mesto.
Poziciju humanog faktora u okviru IB treba posmatrati iz više uglova. Prvo – zaštite40 ljudi, zaštite sa ljudima, i, zaštite – od ljudi.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци