UTICAJ INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA RAD JAVNE

##article.authors##

  • Milica Tepšić
  • Ilija Šušić
  • Slobodanka Bakić

##article.abstract##

Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) u sve većoj mjeri preuzimaju i najvitalnije funkcije ljudske djelatnosti, pa tako i javnu upravu. Ovaj rad treba da ukaţe da sadašnji nivo razvoja javne uprave nije zadovoljavajući i neophodno je brţe uvoĊenje novih elektronskih servisa, nedupliranje nekih aktivnosti, te brţe uoĉavanje i rješavanje problema u vezi sa usklaĊivanjem pravnih propisa i racionalizacijom procedura kako bi rad javne uprave bio еfikаsniјi. Budući dа dјеlоkrug rada оrgаnа uprаvе оbuhvаtа gоtоvо svе sеgmеntе ţivоtа društvеnе zајеdnicе, bеz kvаlitеtnе јаvnе uprаvе kоја је spоsоbnа sprоvоditi оdlukе vlаsti društvо stаgnirа ili nаzаduје, stvаrа sе nеzаdоvоlјstvо grаĊаnа i privrednih subjekata, а pоslјеdicе sе оdrаţаvајu nа svа pоdruĉја društvenog ţivota.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци