KORUPCIJA

##article.authors##

  • Zdravko Jež

##article.abstract##

Korupcija je sveopšta i univerzalna društvena pojava i javlja se kada i samo društvo, samo što usavršava svoje metode i stalno nalazi naĉina da se širi i bude sve prisutnija. Njen osnovni karakter je slabljenje uloge drţave i nosilaca javne vlasti da bi uzurpacijom opštedruštvena svojina bila pretvorena u privatnu i liĉnu nesaglasno aktuelnim pozitivnopravnim propisima. Najslabije i najosetljivije tkivo društva gde se korupcija utemeljuje jeste, pre svega, zloupotreba ovlašćenja nosilaca javnih funkcija i izraţena privatna pohlepa da se ima što više pa ĉak i ono što je zaštićeno bogatstvo društva, s tim što apetiti liĉnog i privatnog na raĉun opšteg društvrnog stalno rastu. Sve ove konstatacije zahtevaju usklaĊenu meĊunarodnu, nacionalnu sihhronizaciju i borbu protiv korupcije, pre svega putem pravne drţave, odgovarajuće legislative pa do preduzimanja konkretnih aktivnosti od strane nadleţnih organizacija i institicija.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци