ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

Authors

  • Brana Komljenović
  • Goran Komljenović

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602011K

Abstract

Institut zaštite prava radnika iz radnog odnosa propisan je Zakonom o radu i omogućava radniku da, ako doĊe do povrede nekog prava, zahtijeva njegovo ostvarivanje. Radnik koji smatra da mu je povrijeĊeno pravo iz radnog odnosa moţe da se obrati poslodavcu; pokrene postupak za mirno rješavanje radnog spora; podnese tuţbu nadleţnom sudu za zaštitu tog prava, ili pak da se obrati inspektoru rada radi zaštite prava iz radnog odnosa.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци