PRIMJENA STEĈAJA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I ULOGA MARKETINGA

Authors

  • Duša Kovačević

DOI:

https://doi.org/10.7251/PMG1602014K

Abstract

Jedan od najvećih izazova za sve nacionalne ekonomije predstavlja rješenje problema zaposlenosti. Stoga su se vrlo ĉesto nastanak steĉaja i njegove reorganizacije, te razvoja usluţnog sektora vezivali za stvaranje novih radnih mjesta, kao najbolji naĉin za apsorbovanje viška radne snage i problema posrnulog privrednog subjekta. U toku posljednjeg perioda, kroz steĉaj i razvoj usluţnog sektora, postignuti su znaĉajni uspjesi prevazilaţenja problema posrnulih preduzeća, te ublaţene mnoge posljedice loše privatizacije i posljedice ratnih recesija, kao i podsticanje svakog ekonomskog oporavka. Zahvaljujući velikom znaĉaju advekatnog sprovoĊenja steĉaja i znaĉaju pravih usluga i njegovom velikom uĉešću u ekonomiji razvijenih zemalja, sve se više pojavljuju izazovi „pravovremenog steĉaja i usluţnog društva― i „usluţna ekonomija―. Ekonomska aktivnost društva determiniše prirodu naĉina na koji ljudi ţive i na osnovu ĉega se mjeri standard ţivljenja i privreĊivanja. Korišćenjem industrijskih privrednih modela za upravljanje usluţno zasnovanim korporacijama, stvara se tako mali uticaj, koliko i upotreba modela farme za voĊenje preduzeća. Aktivnosti povezane za primjenom znanja, primjenom vaţećih zakonskih propisa inovacijom i tehnologija pojavljuju se radi ispunjavanja društvenih i privatnih ciljeva.

Published

2017-02-17

Issue

Section

Чланци