MONETARISTIĈKA TEORIJA

##article.authors##

  • Sanita Marjanović

##article.abstract##

Monetarizam, kao škola makroekonomske misli, javlja se krajem ĉetrdesetih i polovinom pedeset-ih godina zahvaljujući radovima Miltona Friedmana koji je njen najznaĉajniji predstavnik.
Ono što je za sigurno obezbijedilo pobjedu monetarizma nad, ne samo kejnzijancima, već i ostalim makroekonomskim školama, jeste ĉinjenica da su upravo oni pruţili kreatorima ekonomske politike jednostavne ali i efikasne instrumente u ispitivanju ekonomskih ciljeva. Dokazali su da je inflacija veliki problem u privredi, da se moţe otkloniti ponudom novca koja je po njima bila najznaĉajniji instrument ekonomske politike.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци