ULOGA MINISTARSTVA PROSVJETE I KULTURE U SISTEMU OBRAZOVANJA RS

##article.authors##

  • Željana Vučković

##article.abstract##

Ministarstvo prosvjete i kulture je centralno tijelo drţavne uprave u Republici Srpskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na predškolsko obrazovanje, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje u zemlji i inostranstvu. Obavlja upravne i druge poslove, kao što su: nastavni planovi i programi, udţbenici, razvitak školstva, struĉno obrazovanje i usavršavanje vaspitaĉa, uĉitelja i nastavnika, uĉeniĉki standard, inspekcijski i struĉno-pedagoški nadzor, osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova, osiguravanje materijalnih i finansijskih uslova za rad u vaspitanju i obrazovanju, te druge poslove koji se tiĉu osposobljavanja djece, mladih i odraslih za sticanje tehniĉkih znanja i vještina.

Downloads

##submissions.published##

2017-02-17

##issue.issue##

##section.section##

Чланци