DISKURZIVNI HABITUS SOCIOLOGIJE

Authors

  • Ivan Šijaković
  • Nemanja Đukić

Abstract

U radu se analizira problem paradigme i diskursa u savremenoj
sociologiji. Razmatraju se problemi zastoja u paradigmatskom razvoju savremene
sociologije manifestovani kao ignorisanje ili bežanje od paradigme i težnja da se
„male“ teorijske rasprave i „mala“ pitanja proglase paradigmom ili „grand
teorijom“. Posebna pažnja se posvećuje poretku paradigmi u sociologiji kao nauci,
zatim velikom uticaju relativizma, zdravorazumskog konstrukcionizma i
dekonstrukcije na konstituisanje i razvoj savremene pojmovne sociološke
paradigme. Konstatuje se da većina problema u savremenoj sociologiji potiče od
krize diskursa, nerazumevanja njegove uloge i značaja u sociološkoj teoriji, kao i
konverzije diskursa u paradigmu.