KRIVIČNO-PRAVNI ASPEKTI KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Authors

  • Sadmir Karović Univerzitet u Travniku Pravni fakultet Bosna i Hercegovina
  • Zoran Galić Državna agencija za istrage i zaštitu Bosna i Hercegovina
  • Petar Đukić Univerzitet u Beogradu Fakultet bezbednosti Republika Srbija

DOI:

https://doi.org/10.7251/SOCSR2323047K

Abstract

Predmet ovog rada su krivično-pravni aspekti korupcije u Bosni i Herce- govini, te intencija autora da skrenu pažnju i ukažu na određene pravne i društvene specifičnosti korupcije, kao pravnog i društvenog fenomena koji sa razlogom zavređuje posebnu pažnju naučne, stručne i opšte jav- nosti. Uvažavajući da ne postoji ni jedna oblast ljudskog djelovanja koja je imuna na korupciju, državna institucionalna reakcija na ovaj krimi- nalitet mora biti adekvatna i srazmjerno potrebna realnim otkrivačkim i dokaznim potrebama u cilju postizanja adekvatnih rezultata krivičnog pravosuđa. U vezi s naprijed navedenim, posebna pažnja je usmjerena na problem definisanja i shvatanja korupcije, cijeneći njegovu složenost i nemogućnost usaglašavanja jedne univerzalne i sveobuhvatne defini- cije ovog pojma. Takođe, u radu su apostrofirani problemi koji se odno- se na kompleksnost otkrivanja postojanja ovih krivičnih djela kao i na aspekt utvrđivanja, odnosno dokazivanja koruptivnih krivičnih djela, cijeneći restriktivne zakonske uslove materijalne i procesne prirode.

Downloads

Published

2023-08-26