UPRAVLJANJEM KAMATNIM RIZIKOM POSLOVNE BANKE

Authors

  • Vojislav Škrbić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307279S

Abstract

Jedan od ključnih vidova upravljanja aktivom i pasivom banakajeste upravljanje kamatnim rizikom. U situaciji kada se kamatne stope kolebaju natržištu, dolazi do stalnih promjena u zaradi i troškovima banaka, što se odražava naekonomsku vrijednost njihove aktive, pasive i vanbilansnih pozicija.Bez obzira na vrste kamatnih stopa koje se pojavljuju na tržištu, osnovnizadatak menadžmenta banke jeste da uz prihvatljiv kreditni rizik postigne što veću netokamatnu marginu. U savremenoj praksi su determinisana četiri osnovna izvora rizikakamatnih stopa poslovnih banaka: rizik ročne neusklađenosti, rizik prinosa, osnovnirizik i rizik opcije.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци