ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ

Драшко Маринковић, Александар Мајић

Апстракт


На нивоу Републике Српске, планирање породице, као и популациона политика, под снажним су
утицајем промјена које се дешавају у друштву. Из анализе демографских детерминанти за посљедњих десетак
година, евидентно је да је у Српској већ дуже вријеме на дјелу демографска рецесија коју иницира интензивно
смањење стопе фертилитета. Да би се повећао фертилитет потребна је шира друштвена акција из које треба да
произађу стратегија демографског развоја и програм планирања породице, који треба да узму у обзир број дјеце
који је потребан за замјену генерација. У складу са тим треба интензивирати активности на систематизацији
постојећих мјера популационе политике и усмјерити их првенствено у пронаталитетне сврхе, како би се раздвојиле
мјере из области популационе и социјалне политике. Ове активности би требало развијати на свим нивоима
власти.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1714069M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.