About the Journal

##about.openAccessPolicy##

Овај часопис омогућава тренутни отворен приступ свом цјелокупном садржају у складу с увјерењем како јавна доступност истраживачких спознаја подстиче већу размјену знања и идеја.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Главни уредник:

др Млађен Трифуновић, доктор географских наука; доцент на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци (info@gdrsbl.org)

 

Уређивачки одбор:

др Рајко Гњато, доктор географских наука; редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (Студијски програми Географија и Просторно планирање); предсједник Географског друштва Републике Српске

др Миленко Живковић, доктор географских наука; ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (Студијски програм Географија)

др Горан Трбић, доктор географских наука; редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (Студијски програм Географија)

др Драшко Маринковић, доктор географских наука; редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (Студијски програм Географија)

др Марко Кревс, доктор географских наука; ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (Студијски програм Географија), Љубљана, Словенија

др Нина Николова, доктор наука у области климатологије; ванредни професор Факултета за геологију и географију Софијског универзитета Свети Климент Охридски (Студијски програм Климатологија, хидрологија и геоморфологија), Софија, Бугарска

др Никола Панов, доктор географских наука; редовни професор на Институту за географију при Природно-математичком факултету Универзитета Св. Кирил и Методиј, Скопље, БЈР Македонија

др Александр Георгиевич Дружинин, доктор географских наука; професор Јужног савезног универзитета − Савезног универзитета Русије, Ростов на Дону, Руска федерација

др Николай Александрович Слука, доктор географских наука; професор Московског државног универзитета М. В. Ломоносов (виши научни сарадник Катедре за географију свjетске привреде), Москва, Руска федерација

др Мирко Грчић, доктор географских наука; редовни професор Географског факултета Универзитета у Београду, Београд, Србија

УПУTСТВО АУТОРИМА

ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Излази једном годишње. Штампа се двостубично, на српском и енглеском језику. У часопису се објављују радови који треба да буду оргиналан допринос на пољу географских наука. Радови се рецензирају (под шифром) од стране два компетентна рецезента које одређује уредништво часописа. У случају опречног мишљења рецезената о квалитету рада коначан суд даје уређивачки одбор часописа. Уредништво прима рукописе током цијеле године.
1. Предаја радова подразумјева да исти нису раније објављивани, да нису дати на разматрање за објављивање на другом мјесту, те да, уколико буду прихваћени, неће бити објављени на другом мјесту у истој форми без пристанка уредника.
2. Рукопис се доставља у два примјерка, на српском (ћирилица) и енглеском језику, откуцан са дуплим проредом, фонтом Times New Roman (величина слова 12). Све странице рукописа морају бити означене редним бројем. Уз текст рукописа аутор је обавезан доставити CD са текстом на српском језику и енглеском језику у програму MS Word.
3. Текст мора бити јасан, концизан, граматички исправан и писан у трећем лицу. Фусноте нису дозвољене. Наслов треба да буде што краћи.
4. Рад треба да садржи: наслов, ауторово име и пуну адресу, извод (апстракт) до сто ријечи, кључне ријечи (key words) 5-10, увод, анализу или дискусију проблематике, резултате, закључак и библиографију.
5. Обим рада (заједно са прилозима и библиографијом) треба ограничити на величину једног ауторског табака (12 страна).
6. Кориштена литература цитира се унутар текста тако што се у загради наводи презиме и почетно слово имена аутора, затим година објављивања и према потреби број странице. Ако се наводе радови једног аутора из исте године, цитате треба раздвојити стављањем ознаке а, б, и сл. На крају текста даје се списак литературе поређан абецедним редом аутора.
7. У раду треба користити искључиво стандардне скраћенице. Уколико се користе посебне скраћенице, прво треба навести пун назив и скраћеницу у загради.
8. Табеле, графички прилози и слике морају имати нумерацију и такав редосљед у тексту да их је могуће уврстити паралелно са текстом. Наслов табеле (скраћено Таб.) пише се изнад, а извор испод табеле. Илустрације треба радити на формату А-4.
9. Аутори добијају један примјерак часописа. Рукописи и рецензије се не хонораришу.
Рукописе треба слати на адресу: Географско друштво Републике Српске,
Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска (БиХ),
info@gdrsbl.org
Уређивачки одбор

О ЧАСОПИСУ

ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.

 

У часопису се објављују радови који треба да буду оргиналан допринос на пољу географских наука. Објављују се радови из сљедећих географских дисциплина: климатологија, хидрологија, геоморфологија, геологија, биогеографија, педологија, географија становништва, географија насеља, економска географија, туризам, политичка географија, регионалне географија, просторно планирање, заштита животне средине, географски информациони систем, картографија и др.

У разматрање се узимају радови који нису раније објављивани у другим научним публикацијама.

Часопис објављује радове сврстане у сљедеће категорије:

  • оригинални научни рад, који представља ауторова оригинална научна истраживања чији резултати нису до сада објављени;
  • прегледни рад, који представља оригинални критички приказ једне области или њеног дијела у којем је аутор остварио одређени допринос, видљив на основу аутоцитата (у овом раду мора бити истакнут ауторов оригинални допринос у тој области имајући у виду већ објављене научне радове, као и преглед таквих радова);
  • претходно саопштење, које представља нове резултате истраживања чија се провјера не може омогућити због потребе брзог објављивања;
  • стручни рад, који представља корисне прилоге из струке и не морају представљати оригинална истраживања.

Категорију рада одрађују рецезенти. Радови се рецензирају (под шифром) од стране два компетентна рецезента које одређује уредништво часописа. У случају опречног мишљења рецезената о квалитету рада коначан суд даје уређивачки одбор часописа. Уредништво прима рукописе током цијеле године.

##about.history##

ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.

 

У часопису се објављују радови који треба да буду оргиналан допринос на пољу географских наука. Објављују се радови из сљедећих географских дисциплина: климатологија, хидрологија, геоморфологија, геологија, биогеографија, педологија, географија становништва, географија насеља, економска географија, туризам, политичка географија, регионалне географија, просторно планирање, заштита животне средине, географски информациони систем, картографија и др.

У разматрање се узимају радови који нису раније објављивани у другим научним публикацијама.

Часопис објављује радове сврстане у сљедеће категорије:

  • оригинални научни рад, који представља ауторова оригинална научна истраживања чији резултати нису до сада објављени;
  • прегледни рад, који представља оригинални критички приказ једне области или њеног дијела у којем је аутор остварио одређени допринос, видљив на основу аутоцитата (у овом раду мора бити истакнут ауторов оригинални допринос у тој области имајући у виду већ објављене научне радове, као и преглед таквих радова);
  • претходно саопштење, које представља нове резултате истраживања чија се провјера не може омогућити због потребе брзог објављивања;
  • стручни рад, који представља корисне прилоге из струке и не морају представљати оригинална истраживања.

Категорију рада одрађују рецезенти. Радови се рецензирају (под шифром) од стране два компетентна рецезента које одређује уредништво часописа. У случају опречног мишљења рецезената о квалитету рада коначан суд даје уређивачки одбор часописа. Уредништво прима рукописе током цијеле године.

link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi