POSLOVNA TAJNA U SAVREMENOM PRAVU

Authors

  • Borko MIHAJLOVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN1901020M

Abstract

Poslovna tajna je možda i najznačajnije sredstvo zaštite specifičnih znanja, informacija i novih tehnologija u savremenoj privredi. Predmet ovog rada je analiza elemenata pojma poslovne tajne sa aspekta relevantnih međunarod-nih, evropskih i srpskih propisa. Na početku autor pokušava da utvrdi šta je predmet zaštite u okviru poslovne tajne, a potom se bavi svakim od tri osnovna elementa ovog pojma, koja su opšteprihvaćena u srpskom, uporednom i međunarodnom pravu: tajnost, tržišna vrijednost poslovne tajne i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju zaštite poslovne tajne. Na kraju autor ukazuje na neusklađenosti koje postoje u pravu Republike Srbije između Zakona o zaštiti poslovne tajne i Zakona o privrednim društvima kojima je poslovna tajna definisana, nastojeći da ukaže na praktične probleme do kojih te neusklađenosti mogu da dovedu.

Published

2019-05-15