DRUŠTVENA ULOGA SINDIKATA U VREMENU POSTSOCIJALISTIČKE TRANZICIJE

Authors

  • Davor VIDAKOVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN1901136V

Abstract

Sindikat i sindikati su simbol jednog vremena koje je ovjekovječeno u borbi za radnička prava i slobode od industrijske revolucije kao prekretnice u poimanju rada i ubrzanog razvoja društva pa do postindustrijskog društva. Položaj sindikata u vremenu poslije Drugog svjetskog rata i vladavini KPJ je bio deklarativno značajan i u društvu je uživao ugled i popularnost, ali nakon od-bacivanja socijalizma, ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji i postsocijalističke tran-zicije, situacija se promijenila. Sindikat gubi na značaju, a njegova društvena ulo-ga je u najmanju ruku konfuzna, neodređena i blijeda. Budućnost sindikata u vremenu Društva znanja je neizvjesna, te je potrebna dubinska analiza i koraci ka temeljitoj reformi.

Published

2019-05-15