ROMI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA – PRIMJENA ČLANA 8 KONVENCIJE

Authors

  • Darko Dimovski
  • Milan Jovanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2001067D

Abstract

Predmet analize autora je kršenje prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske, garantovanog članom 8 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija“), u praksi Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: „Sud“), u predmetima u kojima se kao žrtve javljaju lica romske nacionalnosti ili romskog porijekla. Značaj analize postupanja država protivno članu 8 Konvencije ogleda se u raznorodnosti prava garantovanih ovim članom, kao i u šarenolikosti životnih okolnosti koje dovode stranke pred Evropski sud za ljudska prava. Predmet analize autora jesu modaliteti kršenja ovog prava, sa posebnim osvrtom na slučajeve prisilnih sterilizacija Romkinja, oduzimanja djece i uskraćivanja roditeljskog prava roditeljima romske nacionalnosti, iseljenja i druge slučajeve koji se pretežno karakteristični za romsku zajednicu.

Published

2021-06-16