NEDOSTACI U ZAKONSKOM NORMIRANjU KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU U PREKRŠAJNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Authors

  • Mladen Jeličić

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2001084J

Abstract

Autor u radu analizira nedostatke u zakonskom normiranju kazne rada u javnom interesu u prekršajnom pravu Republike Srbije. Ukazano je na međunarodne dokumente koji se odnose na alternativne sankcije i obilježja kazne rada u javnom interesu. Predmet interesovanja autora su sličnosti i razlike u zakonskom normiranju kazne rada u javnom interesu u krivičnom i prekršajnom pravu Republike Srbije. Posebno su istaknuti stavovi Evropskog suda za ljudska prava koji se odnose na zabranu prinudnog i obaveznog rada, iz kojih proizilazi da države imaju pozitivnu obavezu da uspostave zakonodavni okvir kojim se sprečava prinudni rad. Autor je konstatovao da postojeće rješenje u Zakonu o prekršajima sadrži bitnu anomaliju, jer nije predviđena obaveza suda da pribavi saglasnost okrivljenog sa izricanjem kazne rada u javnom interesu, što je u suprotnosti sa međunarodnim dokumentima koji zabranjuju prinudan rad, posebno Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ali i Ustavom Republike Srbije. Zaključak autora je da su neophodne izmjene Zakona o prekršajima kako bi se navedeni nedostatak otklonio, a da sudije prekršajnih sudova, u praksi, navedeni problem mogu prevazići pribavljanjem saglasnosti okrivljenog sa izricanjem navedene kazne, kako u redovnom, tako i u izvršnom prekršajnom postupku.

Published

2021-06-16