KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ADVOKATA U REPUBLICI SRBIJI

Authors

  • Stefan Petrašinović

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2001118P

Abstract

Advokatura je nesporno jedan od nosećih stubova pravosuđa u svakoj državi. Bez nezavisne i samostalne advokature, nema ni nezavisne i samostalne sudske vlasti, a samim tim, ni vladavine prava i pravne države. Međutim, ta profesija često je na meti raznovrsnih napada kojima se ugrožavaju ili povređuju lična i imovinska dobra advokata ili njima bliskih lica. Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije iz 2019. godine, propisano je novo krivično djelo „Napad na advokata“ u čl. 336v, zahvaljujući naporima i inicijativama Advokatske komore Srbije. Uz ranije propisane inkriminacije, na ovaj način, krivičnopravna zaštita advokature u velikoj mjeri je zaokružena. Autor u ovom radu analizira oblike izvršenja krivičnog djela napad na advokata i njihov odnos sa postojećim inkriminacijama, te daje odgovor na pitanje da li će se novom inkriminacijom postići cilj i svrha njenog propisivanja.

Published

2021-06-16