INSTITUCIONALNO KRŠENJE PRAVA NA SLOBODU KRETANJA U KONTEKSTU ZABRANE/ODBIJANJA ULASKA STRANCIMA IZ RAZLOGA ZAŠTITE BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Aleksandar R. IVANOVIĆ Pravni fakultet u Lukavici, PIM Univerzitet u Banjoj Luci

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301026I

Abstract

Autor se u radu bavi pitanjem institucionalnog kršenja prava na slobodu kretanja u kontekstu zabrane ulaska strancima u Bosnu i Hercegov- inu iz razloga zaštite bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Shodo navedenom, autor u radu najprije daje određenje prava na slobodu kretanja analizirajući odredbe međunarodnih dokumenata i domaćeg pravnog okvira zaštite ovog ljudskog pra- va. U radu autor ukazuje da ulazak stranaca u drugu zemlju, u kontekstu slobode kretanja, nije obuhvaćen odredbama međunarodnih dokumenata o ljudskim pravi- ma kojima se štiti sloboda kretanja, već da je ovo pitanje u nadležnosti nacional- nog zakonodavstva. U radu su prikazane odredbe domaćeg zakonodavstva i poje- dinih zemalja u okruženju koje uređuju pitanje ulaska stranaca u zemlju, odnosno zabrane/odbijanja ulaska usljed razloga zaštite bezbjednosti. U završnom dijelu rada autor adresira pitanje zabrane, odnosno odbijanja ulaska pojedinim licima u Bosnu i Hercegovinu, te ukazuje na nedorečenosti i manjkavosti domaćeg za- konodavstva koje uređuje ovu materiju, a koje stvaraju prostor za proizvoljno ograničavanje slobode kretanja, kao i drugih ljudskih prava poput prava na ljudsko dostojanstvo, prava na pravično suđenje i sl. U završnom dijelu rada autor je dao određene smjernice u pogledu mogućih izmjena i dopuna domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti, a sve u cilju obezbjeđenja većeg nivoa pravne sigurnosti kao i zaštite naprijed navedenih prava.

Downloads

Published

2023-08-10