OSOBE SA MENTALNIM SMETNJAMA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA I OGRANIČENJA POJEDINIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI – STUDIJA SLUČAJA

Authors

  • Dragan OBRADOVIĆ Viši sud u Valjevu, Republika Srbija
  • Stefan Karać Osnovno javno tužilaštvo u Mionici, Republika Srbija

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301056O

Abstract

Kao izvršioci pojedinih, različitih krivičnih djela pojavljuju se u svakoj državi i pojedina lica sa određenim psihičkim problemima. Najčešće, to su domaći državljani, ali to mogu biti i stranci, lica sa dvojnim državljanstvom odnosno lica bez državljanstva. U radu je analiziran slučaj iz sudske prakse u Sr- biji. Državljanin Bosne i Hercegovine izvršio je krivično djelo u Srbiji i u toku sud- skog postupka utvrđeno je da je krivično djelo izvršio u neuračunljivom stanju, pa mu je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravst- venoj ustanovi. Iako je tokom izvršenja izrečene mjere bezbjednosti došlo do po- pravljanja njegovog zdravstvenog stanja, na prijedlog ustanove u kojoj je mjera bezbjednosti izvršavana nije bilo moguće zamijeniti izrečenu mjeru bezbjednosti blažom mjerom na slobodi jer nije imao odgovarajući prihvat u Srbiji, a do njegov- og transfera u matičnu državu gdje bi izrečenu mjeru bezbjednosti izdržavao u odgovarajućoj ustanovi u Bosni i Hercegovini nije došlo ni poslije duže od 10 go- dina, jer takva ustanova prema odgovorima pravosudnih organa Bosne i Herce- govine ne postoji, odnosno nadležni organi ne znaju gdje mogu da ga smjeste. Na taj način došlo je do kršenja ljudskih prava osuđenog u pogledu slobode kretanja, ali i brojnih drugih prava koja mu pripadaju kao osuđenom licu u krivičnom pos- tupku s obzirom da njegova država ne preduzima odgovarajuće korake u skladu sa međunarodno prihvaćenim obavezama. 

Downloads

Published

2023-08-10