PRAVO NA SLOBODU KRETANJA – KADA SU INTERESI POJEDINCA I DRUŠTVA SUPROTSTAVLJENI?

Authors

  • Ljubinko MITROVIĆ Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron
  • Tamara MARIĆ Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301069M

Abstract

Pravo na slobodu kretanja predstavlja jedno do osnovnih nače- la na kojem se zasnivaju život i rad građana Evropske unije, posmatrano iz ugla ekonomskog, socijalnog, pravnog, ali i bezbjednosnog aspekta. Kao takvo zasigur- no se može smatrati jednim od najvećih dostignuća evropskih integracija uopšte. Pojam slobodnog kretanja građana danas ima znatno drugačije značenje od onog koje je imalo u momentu donošenja prvih odredbi Ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice iz 1957. godine koje su se odnosile na slobodno kretanje radnika i slobodu poslovnog preduzetništva. Veliki iskorak u tom dijelu zasigurno predstavlja Ugovor o Evropskoj uniji, potpisan u Mastrihtu 1992. godine, kojim je na indirektan način uveden pojam ,,građanstva EU” koje automatski dobija svaki državljanin države članice.

Iako je pravo slobode kretanja pravno definisano Protokolom 4, Evropske kon- vencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, istovremeno je pravno utemel- jen stav da se to pravo može ograničiti u posebnim oblastima u skladu sa zakonom, odnosno u onim situacijama kada je to opravdano sa aspekta javnog interesa društ- va. Upravo ovaj rad će se osvrnuti na neke praktične situacije kada su, u domenu ostvarivanja ovog prava, interesi pojedinca i društvene zajednice suprotstavljeni. Posebno ćemo istaći slobodu kretanja građana i pandemiju COVID-a koja još uvi- jek potresa i pravi velike probleme cijelom čovječanstvu.

 

Downloads

Published

2023-08-10