UPOREDNA ANALIZA OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODU KRETANJA U BiH I REPUBLICI SRBIJI TOKOM PANDEMIJE COVID-19

Authors

  • Dragan BATAVELJIĆ Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu i Pravni fakultet u Lukavici, PIM Univerzitet Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301165B

Abstract

Autor u radu ukazuje da je, od same pojave koronavirusa i pre- duzimanja brojnih epidemioloških mjera koje su propisivane od strane kriznih štabova u pojedinim zemljama, ukazivalo se na kršenje ljudskih prava. Moramo priznati da su neke od njih, vrlo često bile nelogične, međusobno veoma različite, a ponekad i kontraproduktivne. Otuda su, zbog uvođenja takvih mjera, prije svega, tzv. „zaključavanja“ (lockdown) i ograničavanja kretanja građana u toku njegovog trajanja, u mnogim državama Evrope i svijeta bile brojne demonstracije i sukobi sa policijom. Tu je bilo nekih veoma čudnih prijedloga od strane kriznih štabova, koji su išli od potpunog onemogućavanja kretanja i izlaska građana iz svojih domova, do propisivanja da, na primjer, penzioneri mogu da idu u nabavku namirnica samo u jutarnjim časovima, da vlasnici pasa mogu da izvedu u šetnju svoje kućne ljubi- mce u određenom vremenskom trajanju, na tačno propisanoj udaljenosti od svojih domova i slično. Međutim, vremenom se pokazalo da je to „zatvaranje ljudi“ (engl. lockdown) imalo malo uticaja u borbi protiv virusa i njegovog širenja. Naime, brojni vrhunski ljekari i epidemiolozi su došli do zaključka da je time nanijeta ogromna kolateralna šteta u skoro svim oblastima društvenog života, prije svega, u privredi, obrazovanju, kulturi, turizmu i slično. Mnoga istraživanja su pokazala da navede- ni lockdown predstavlja, na neki način, „tupo oružje“ protiv virusa korona, jer su očekivanja bila sasvim drugačija. Zbog nepoštovanja određenih prava građana (u konkretnom slučaju, prava na slobodu kretanja) tokom 2020. godine, održan je Regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu. Tom prilikom je zakl- jučeno da je došlo do derogacije (povrede, stavljanja van snage) pojedinih prava zajemčenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine. Zbog obima ovog rada, autor će se fokusirati na komparativnu analizu kršenja prava na slobodu kretanja u BiH i Republici Srbiji.

 

Downloads

Published

2023-08-12