VLADAVINA PRAVA I INTEGRACIONI PROCES BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Brankica TODOROVIĆ Ekonomska škola Užice, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN2301221T

Abstract

Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine (BIH) u procesu pristupanja Evropskoj Uniji (EU) vezano je za vladavinu prava, garantovanje če- tiri osnovne slobode, i ispunjavanje drugih međunarodnih obaveza. Napredak u oblasti vladavine prava je ključan za ostvarivanje boljih uslova života i rada svakog pojedinca, kao i za napredak zemlje u pristupnom procesu.

Ciljevi istraživanja u radu su: Analiza napretka u oblasti prava na slobodu mišl- jenja i izražavanja, slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, i slobodu kretanja radnika, na osnovu preporuka Evropske Komisije; komparativna analiza napretka u ostvarivanju vladavine prava u okviru paketa proširenja između Republike Srbi- je i BIH i definisanje ključnih faktora za dalji napredak vladavine prava u BIH.

Istraživanje je zasnovano na analizi dostupnih i relevantnih dokumenata EU vezanih za ispunjavanje obaveza BIH u integracionom procesu. Radom se ukazuje na potrebu jačanja institucionalnog okvira u ostvarivanju vladavine prava i u pro- cesu evropskih integracija, odnosno jačanje kapaciteta i institucija za sprovođenje pravnih tekovina EU.

Downloads

Published

2023-08-12