ПОЛНИ ДИМОРФИЗАМ АНТРОПОЛОШКОГ ПРОФИЛА СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У ФУНКЦИЈИ РЈЕШАВАЊА ПРОБЛЕМСКИХ СИТУАЦИЈА ИЗ СПЕЦИЈАЛНОГ ФИЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Authors

  • Дарко Паспаљ

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3413167P

Abstract

Циљ рада је дефинисање разлика код различитих индика-тора за процјену антрополошког профила студената Високе школе уну-трашњих послова у односу на пол. Узорак испитаника састојао се од се-дамдесет студената треће године Високе школе унутрашњих послова уБањој Луци, распоређених у двије групе према полу: Н = 26, жене и Н =44, мушкарци. Узорак варијабли био је састављен од тестова за процјенуморфолошких и конативних карактеристика и тестова за процјену когни-тивних и моторичких способности. У истраживање су укључене и варија-бле за процјену квалитета рјешавања проблемских ситуација из програмаСпецијалног физичког образовања. Тестирање статистичких разлика у ан-трополошком профилу, с обзиром на пол испитаника, извршено је примје-ном т – теста за независне узорке. На основу добијених резултата можесе закључити да постоји статистички значајна разлика између женске имушке групе испитаника код варијабле тест спацијализације из просторакогнитивних способности и код свих варијабли за процјену морфолошкихкарактеристикама, као и код варијабли: скок удаљ из мјеста, трчање 20 ме-тара летећим стартом, кораци у страну, окретност на тлу, бубњање ногамаи рукама, тапинг руком, максималан број склекова за 10 секунди, максима-лан број подизања трупа за 30 секунди и Куперов тест трчања 12 минутаиз простора моторичких способности у корист испитаника мушке групе,на основу чега можемо претпоставити да су наведене варијабле предик-тивне за успјешно рјешавање проблемских ситуација из програма СФО-аи да постоји њихова велика повезаност са квалитетом рјешавања про-блемских ситуација: савладавање отпора када се лице држи са обје руке запредмет, одбрана од покушаја напада хватом са обје руке за врат сприједа,ослобађање од напада хватом са обје руке за врат сприједа, одбрана од на-пада ударцем руком у главу и одбрана од напада ударцем штапом одозго надоље у правцу главе. Добијене разлике у антрополошком профилу сту-дената свакако су потврда неопходности различитог приступа планирањуи програмирању тренажног рада у склопу ситуационе обуке, нарочитокада је у питању индивидуалан приступ усавршавању карактеристика испособности које доминантно утичу на рјешавања проблемских ситуацијаиз програма Специјалног физичког образовања.

Published

2013-10-01