УБИСТВО ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА – ЗАКОНОДАВСТО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УПОРЕДНО ЗАКОНОДАВСТВО

Authors

  • Драган Јовашевић
  • Милена Симовић
  • Марина Симовић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415061J

Abstract

Најтежи облик повреде живота у свим кривичним
законима, од најстаријих времена до данас, јесте убиство. Зависно од
околности извршења, својства учиниоца и жртве, начина и средства
извршења, проузрокованих посљедица и др. разликује се више облика и
видова испољавања овог кривичног дјела. Тако се разликују три облика
овог дјела: 1) обично убиство, 2) тешка (квалификована) убиства за
која су прописане најтеже врсте казне које уопште познаје конкретно
кривично законодаство и 3) лака (привилегована) убиства. Међу
најтежа кривична дјела ове врсте свакако спада тешко убиство које се
врши лишењем живота службеног или војног лица које обавља послове
безбједности. То је убиство полицијског службеника које, поред напада
на живот овог лица, представља и напад на његову службену дужност
(њено законито, ефикасно и квалитетно обављање), али истовремено
и напад на државу и правни поредак. За ово је дјело прописана најтежа
врста казне, не само у кривичном праву Србије чија је основа предмет
анализе овог рада, већ и у упоредном кривичном законодавству.

Published

2018-01-03