ЗАСТУПЉЕНОСТ ФИЗИЧКОГ НАСИЉА МЕЂУ АДОЛЕСЦЕНТИМА (Социјално-психолошко истраживање)

Authors

  • Мирослав Ђурић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415133DJ

Abstract

Ово истраживање има за циљ да одговори на питање
која категорија адолесцената, с обзиром на своју досадашњу улогу у
физичком вршњачком насиљу, јесте најзаступљенија у овом облику
насиља.
Узорак је био пригодни и чинило га је 1.719 испитаника узраста 13–
18 година, од чега је 718 испитаника мушког и 1.001 испитаник женског
пола. Од наведеног броја, 533 испитаника је узраста 13–14 година, 547
узраста 15–16 година и 639 испитаника је узраста 17–18 година.
У истраживању су испитаници сврставани у једну од четири
категорије (насилници, жртве, неукључени и жртве/насилници).
Истраживање је извршено 2013. године на подручју Републике
Српске.
Резултати нашег истраживања су у складу са резултатима бројних
других истраживања и схватањима релевантних стручњака који се баве
проучавањем вршњачког насиља, а могу бити од користи при креирању
превентивних програма који би имали за циљ спречавање вршњачког
насиља.

Published

2018-01-03