КОНТРОЛИСАНА ИСПОРУКА КАО МЕТОД СУПРОТСТАВЉАЊА ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛУ

Authors

  • Жељко Нинчић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415173N

Abstract

Савремени облици развоја криминала и његове, у
савременим условима, организоване форме испољавања, представљају
реалну опасност по безбедност друштва у целини. Такав начин деловања
криминалне заједнице отежава откривање, спречавање и доказивање
кривичних дела које она врши. Због тога, реакција државних органа
захтева проактиван начин деловања, односно промену досадашњег
реактивног карактера истраге, где се кривична дела истражују тек
након што су учињена. Промену захтевају како карактеристике
самих кривичних дела тако и карактеристике њихових учинилаца.
У практичном смислу, то је одређена „допуна“ класичних истражних
средстава, односно прилагођавање савременим облицима испољавања
криминала, с циљем прикупљања квалитетних, процесно валидних
доказа. Ово је посебно значајно када су у питању сложене криминалне
операције, у којима учествује више лица.
У раду се анализира контролисана испорука, као једна од најмлађих
специјалних истражних метода, односно посебних доказних радњи како
се, у већини законодавстава, називају. Анализира се појам и функција
специјалних истражних метода, наглашава значај правног регулисања
и поштовања основних начела њихове примене, и посебно указује
на одређене специфичности припреме и спровођења контролисане
испоруке, из угла правног регулисања у Републици Србији.

Published

2018-01-03