ПОСЕБАН РЕЖИМ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Свјетлана Драговић
  • Петар Гаговић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPGBL3415275D

Abstract

Начини извршења казне затвора кроз историју су се
мијењали. Како се мијењало схватање о сврси казне и кажњавања, тако
су се мијењали и начини извршења. Кривични закон Републике Српске
прописује да се сврха казне, односно кажњавања састоји у спречавању
учиниоца да чини кривична дјела и његово преваспитање, утицају на
друге да не чине кривична дјела и развијању и учвршћивању друштвене
одговорности кроз изражавање друштвене осуде за кривично дјело и
неопходности поштовања закона.
Наш казнени систем се састоји од двије казне, казне затвора и
новчане казне. С обзиром на то да је тема рада посебан режим извршења
казне затвора, аутори ће у раду говорити само о казни затвора, као
временској казни лишења слободе, с тим да ће посебна пажња бити
посвећена њеном извршењу (безбједносним аспектима извршења),
односно посебном режиму извршења казне затвора. Презентоваће се
само рјешења важећих законских прописа Републике Српске.

Published

2018-01-03