КАЗНА МАЛОЉЕТНИЧКОГ ЗАТВОРА

Authors

  • Тамара Марић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BPG1701101M

Abstract

Казненоправни положај малољетних учинилаца
кривичних дјела и прекршаја у савременим казненим
законодавствима је другачији од статуса пунољетних
учинилаца казнених деликата. С тим у вези, законом су
прописана посебна правила кривичног поступка према
малољетницима, али и посебне малољетничке санкције
које се, по својој суштини и сврси, разликују од кривичних
санкција које се изричу пунољетним учиниоцима кривичнх
дјела. Малољетничке кривичне санкције имају за циљ заштиту
друштва од малољетничког криминалитета кроз васпитање
и преваспитање, односно ресоцајализацију и правилан развој
малољетника.
У оквиру опште сврхе свих кривичних санкција (а то је
сузбијање противправних дјелатности којима се повређују
или угрожавају вриједности заштићене кривичним
законодавством), посебно је одређено да је сврха кривичних
санкција према малољетницима да се пружањем заштите, бриге,
помоћи и надзора, као и обезбјеђивањем општег и стручног
оспособљавања утиче на развој и јачање личне одговорности
малољетника, да се обезбиједи васпитање мaлољетника и да
се обезбиједи правилан развој личности малољетника, како
би се обезбиједило његово поновно укључивање у друштвену
заједницу.
Малољетницима се за учињена кривична дјела, под
условима који су предвиђени Кривичним законом Републике
Српске, могу изрећи васпитне мјере, мјере безбједности и
малољетнички затвор као посебна врста казне према старијим
малољетницима.

Published

2018-01-25