ИСТОРИОГРАФИЈА НА РАСКРШЋУ – МОГУЋНОСТИ НОВОГ СМЈЕРА У ИСТРАЖИВАЊИМА

Authors

  • АРАНЂЕЛ СМИЉАНИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911005

Abstract

У овом раду аутор покушава да да одговор на питање да ли је историографија на раскршћу и које су то могућности новог смјера у истражи-вањима. Након нешто дужег увода, аутор прелази на централни и по обиму нај-већи дио рада, у коме указује на квалитет књига и радова савремене историо-графије. Том приликом говори и о занимању шире јавности за резултате савре-меног истраживачког рада. Након тога слиједи дио у коме аутор саопштава анализу свог истраживања локалних монографија које се у посљедње вријеме појављују. Указује на њихове добре стране, али и недостатке и пропусте. Завр-шни дио рада садржи ауторов став о томе ко би требао да пише локалне моно-графије и шта би требало учинити да се њихов квалитет подигне на виши ниво.

Published

2020-06-04