ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА САРАЈЕВСКЕ ОБЛАСТИ (1918–1928)

Authors

  • АЛЕКСАНДРА ПИЈУК-ПЕЈЧИЋ

DOI:

https://doi.org/10.7251/GUARS1911016

Abstract

У раду је приказано стање текстилне индустрије Сарајевске области у периоду између 1918. и 1928. Прва деценија послије Првог свјетског рата била је праћена потражњом за текстилним производима, па је отворено више мањих фабрика за производњу различитих текстилних артикала. Поред њих, истражене су и обновљене фабрике, основане за вријеме Аустроугарске. Наведени су капацитети, производња и број радника у мјери у којој су то изво-ри допуштали, будући да у посматраном периоду нису вођени статистички подаци за текстилну индустрију.
Текстилна производња имала је карактер кућног обрта и била је органи-зована на начин да се кућна производња сеоских слојева становништва сачува, унаприједи и прилагоди домаћем и страном тржишту. Сеоско становништво је потребе за текстилним предметима подмиривало кућним обртом, па је унутра-шње тржиште било ограничено на мале градске средине, док је у иностранство извозила само једна фабрика.
Иако је веома мали број становништва био запослен у текстилној инду-стрији, иста је имала битну улогу у почецима индустријализације Сарајевске области и Босне и Херцеговине, као и у погледу представљања народне тек-стилне индустрије изван граница Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Посе-бан допринос је дала побољшању економског положаја жена.

Published

2020-06-04